TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ

L’alumne presenta a secretaria la documentació necessària per iniciar la tramitació en el termini indicat (fins al 10 d’octubre).

Existeixen dos tipus de convalidacions: les convalidacions automàtiques i les convalidacions singulars. Les convalidacions automàtiques són gestionades mitjançant la direcció del centre i les convalidacions singulars, a través del Departament d’Ensenyament

La comunicació de la resolució es fa mitjançant un escrit per via tutor/a.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR

• Sol·licitud de convalidació. Descarrega sol·licitud.

En el cas de convalidacions automàtiques, s’haurà de presentar:

• Certificat d’estudis cursats i/o títol dels tècnic corresponent (exempt quan els estudis s’hagin cursat en l’INS Salvador Seguí) per atorgar la convalidació

En el cas de convalidacions singulars, s’haurà de presentar la documentació següent en funció dels estudis aportats:

• Cicles formatius: fotocòpia compulsada del títol de tècnic/a o del certificat acadèmic corresponent.

• FPII i MPIII: fotocòpia compulsada del títol de tècnic/a especialista.

• Títols universitaris:

o Fotocòpia compulsada del seu títol, resguard o altre document que permeticomprovar que té els estudis acabat

o Pla d’estudis cursat a la universitat

o Programa de les matèries cursades en què basa la petició.


WEBS D’INTERÉS

Convalidacions, equivalències i acreditacions del portal gencat.cat