logoCoordInternacionalMobilitat Internacional


 

La nostra política lingüística es concreta al nostre Projecte lingüístic de centre. Aquest estableix en els seus principis que l’alumnat ha de valorar la importància de les llengües, adonant-se de la riquesa que suposa el seu coneixement. S’ha de sentir motivat vers l’aprenentatge de les llengües i ha d’entendre i produir missatges orals i escrits en almenys una llengua estrangera. És un objectiu bàsic de la feina pedagògica del centre.

 

Aquest principi es concreta amb els següents punts:

1. Es potenciarà la participació en intercanvis i estades d’alumnes a altres països.

2. Es potenciarà, fent les accions que estiguin a l’abast de la direcció del centre, aquelles accions que tinguin per objectiu millorar la competència lingüística del nostre alumnat, tant en les llengües oficials del nostre estat com en d’altre de la UE.

3. Es potenciarà i facilitarà des de direcció la participació en projectes per a millorar la competència lingüística dels nostres alumnes.

4. Es potenciarà, sempre que sigui possible, l’aprenentatge de llengües de la UE per part del professorat.

 

Amb els objectius de:

a) Potenciar la presència d’altres llegües de la UE dins els currículums dels cicles.

b) Potenciar l’aprenentatge d’altres llengües entre l’alumnat i el professorat.

c) Potenciar els intercanvis i les estades formatives d’alumnes i professorat a altres països de la UE.