Les persones admeses hauran d'assistir a una reunió informativa que serà el dia 24 d'octubre a les 18h30' a l'INS Salvador Seguí, c/ Pont del treball, 15. L'assistència és obligatòria.
 
Les persones en llista d'espera seran convocades quan tinguem una vacant (la vacant es produeix quan una persona admesa es dóna de baixa). L'ordre d'assignació de les vacants es farà tenint en compte el número de llista d'espera. Se li trucarà per telèfon per ser informada.
 
 
 
Termini per presentar una reclamació: del 9 a l'11 d'octubre. Cal adreçar-se a l'institut i presentar la reclamació per escrit.
 
 
 
 
 
 
Qualificació professional 2018-2019. Projecte pilot en l'àmbit de la dependència
 
Per incentivar la qualificació professional dels treballadors i treballadores que han acreditat unitats de competència en procediments d'avaluació i acreditació de competències professionals en l'àmbit de la dependència i de la teleassistència, es du a terme un projecte pilot de formació complementària, en centres que depenen del Departament d'Ensenyament, amb la finalitat de facilitar la superació dels mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Amb relació al funcionament, els alumnes es matriculen en un institut i cursen la formació complementària a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC), alhora que reben un suport específic amb tutories periòdiques, presencials i obligatòries en l'institut on s’han matriculat.

Els alumnes han de tenir accés a un ordinador per seguir el curs i les activitats que es duguin a terme en línia.

La formació està prevista que s’iniciï el febrer de 2019 i finalitzi el juny de 2019.

 Participants.

Poden participar en aquest projecte les persones que han acreditat una o més unitats de competència, en convocatòries d’avaluació i acreditació de competències professionals en l’àmbit de dependència i de teleassistència.

Preinscripció al procediment.

Per participar-hi cal presentar la sol·licitud de preinscripció a l'institut escollit del 12 al 30 de setembre de 2018, ambdós inclosos i la documentació justificativa del 12 de setembre fins el 4 d’octubre, ambdós inclosos:

 Documentació justificativa:

  •  Sol·licitud de preinscripció (dues còpies) - enllaç -
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE.
  • Original i fotocòpia del certificat/s d’unitats de competència acreditades de l’àmbit de la dependència i de la teleassistència 
  • Original i fotocòpia del Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral) o de la mutualitat on està afiliat el candidat.
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona en un dels centres que ofereixen places.
 
Les sol·licituds s'ordenen en primer lloc, en funció del major nombre d'unitats de competència acreditades en l'àmbit de la dependència i de teleassistència, i en segon lloc en funció del major nombre de dies treballats en qualsevol sector.
 
Terminis de la preinscripció:
 
  •  Presentació, en l'institut escollit, de la sol·licitud de preinscripció: del 12 al 30 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
        (La preinscripció presentada a l' Institut Salvador Seguí es tramita  a l'edifici del carrer del Pont del Treball Digne, 15, en horari de 9:30 a 13:30h)
 
  •  Presentació de la documentació: del 12 de setembre al 4 d'octubre de 2018, ambdós inclosos. Publicació de la llista provisional de sol·licituds de preinscripció admeses al centre: 8 d'octubre de 2018.
  • Termini per presentar una reclamació: del 9 al 11 d'octubre de 2018.
  •  Publicació de la llista definitiva de sol·licituds de preinscripció admeses al centre i llista d'espera: 16 d'octubre de 2018.
 
  • Matrícula

       Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que s'indiquin al web de l'institut.

 
 
Documentació que cal presentar en la matrícula:
 
Si els sol·licitants admesos a la preinscripció compleixen els requisits acadèmics d'accés als cicles de grau mitjà han de presentar la documentació acreditativa, si no l'han presentada durant la preinscripció.
Modalitats de matrícula
La matrícula es fa en una de les dues modalitats següents:
 
a. Matrícula amb requisits acadèmics
 
Permet formalitzar la matrícula en tots els mòduls professionals.
 
b. Matrícula sense requisits acadèmics
 
Permet cursar els mòduls inclosos en el títol, associats directament o indirectament a unitats de competència.
No es consideren associats a unitats de competència, i no es poden cursar, els mòduls següents: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora, Anglès, Síntesi i Formació en Centres de Treball.
Els alumnes inscrits en aquesta modalitat, quan hagin aportat els requisits acadèmics d'accés i hagin superat completament el cicle, poden sol·licitar l'expedició del títol corresponent. El centre els informarà i orientarà sobre l’obtenció dels requisits acadèmics d’accés mitjançant les proves d’accés.

Més informació: acreditat.gencat.cat/ca/