Avaluació i acreditació de competències professionals

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l'experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l'acreditació oficial. El procés d'avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial.

Participants.

Per ser admeses en el procediment convocat, les persones candidates han de posseir, a 30 de setembre de

2018, els requisits següents:

 
a) Tenir la nacionalitat espanyola, o haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la
targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o ser titular d'una autorització de residència o, de
residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i
immigració, o haver presentat la sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009,
de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.
 
b) Tenir 20 anys complerts a 30 de setembre de 2018.
 
c) Tenir experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals que es volen
acreditar:
 
c1) En el cas d'experiència laboral, justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en
total en els últims 10 anys transcorreguts abans del 30 de setembre de 2018.
 
c2) En el cas de formació, justificar almenys 300 hores en els últims 10 anys transcorreguts abans del 30 de
setembre de 2018.
 
En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es
pretén acreditar prevegin una durada inferior, s'han d'acreditar les hores establertes en els mòduls esmentats.
Tot i disposar dels requisits, no poden participar en la convocatòria les persones que ja tenen acreditades, per
formació o per experiència, les unitats de competència a les que es volen presentar o disposen d'un títol
d'ensenyaments professionals o d'un certificat de professionalitat que les conté.

 

Preinscripció al procediment.

 
  1. Sol·licitud de preinscripció.

La preinscripció es tramita a la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya, accessible a través del web http://acreditat.gencat.cat.

Les persones interessades han de presentar telemàticament la sol·licitud de preinscripció, del 13 al 30 de setembre de 2018.

  1. Criteris d'ordenació.

Les preinscripcions s'ordenen, de manera diferenciada per àmbits, per rigorós ordre de sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d’entrada.

  1. Publicació de la llista de persones candidates i dels centres on han de presentar la documentació.

La gestió de les sol·licituds presentades i l’assignació de centre perquè els aspirants presentin la documentació justificativa la fa la DGFPIERE.

No més tard del dia 3 d’octubre la DGFPIERE publica al web http://acreditat.gencat.cat la llista de persones candidates amb el centre on presentar la documentació justificativa dels requisits de participació. La consulta es fa amb el codi de sol·licitud.

L'assignació del centre per presentar la documentació justificativa s'efectua, successivament, d’acord amb:

  1. L'àmbit escollit. b. L'ordenació de les persones candidates derivada dels criteris d’ordenació. c. La priorització de centres seleccionada.     

Més informació