Les empreses interessades poden visitar les instal·lacions el dia 19 d'abril de 15:30 - 18:00 h.

En data 10/04/2017 s’ha publicat al DOGC (núm 7347) el concurs per a la licitació del servei de neteja de l’institut Salvador Seguí.
Les ofertes s’han de presentar a la Secretaria de l’Institut fins el dia 25 d’abril a les 14:00h.
Adreça i telèfon: C/ Santander, 7 (08020) de Barcelona. Telèfon: 933142041.
Horari de recepció: 09:00 a 14:00h de dilluns a divendres i de 15:30 a 17:30, de dilluns a dijous.

Podeu consultar els plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques.

En relació amb l’Annex 8 del Plec de Prescripcions Tècniques, s’adjunta nou quadre d’hores i imports de licitació ja rectificats.