La compleció d'estudis és el procediment establert per l’administració per completar els estudis del CFGS d’Interpretació de Llengua de Signes, que s’ha extingit pel RD 831/2014, de 3 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. Aquesta determina la substitució del cicle d’Interpretació de Llengua de Signes pel de Mediació Comunicativa (no substitueix el perfil professional).

Per tal que els alumnes que tinguin crèdits pendents del CFGS d’Interpretació de Llengua de Signes puguin tenir l’oportunitat de superar-los i obtenir el títol, seguint l’Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, s’han establert les següents dates de matrícula i convocatòria d’exàmens:

 

PERÍODE DE MATRÍCULA 1a CONVOCATÒRIA

DE L’1 AL 15 D’OCTUBRE DE 2016

PERÍODE PROVES 1a CONVOCATÒRIA

DE L’1 AL 15 DE NOVEMBRE DE 2016

 

PERÍODE MATRÍCULA 2a CONVOCATÒRIA

DE L’1 AL 15 DE MARÇ DE 2017

PERÍODE PROVES 2a CONVOCATÒRIA

DE L’1 AL 15 D’ABRIL DE 2017

 

Hi ha 2 anys des que s’extingeixen els estudis presencials del cicle per tal de presentar-se a les proves:

1r curs (2015-2016 i 2016-2017)

2n curs (2016-2017 i 2017-2018)

 

Documentació per realitzar la matrícula:

-Full de matrícula (us el donaran a la secretaria de l'institut a l'edififici del carrer Santander)

-DNI i targeta sanitària (original i fotocòpia)

-Informe de vida laboral per sol·licitar reducció d’hores de pràctiques (només alumnes d’FCT)

-Certificat parcial de notes (demanar-lo al centre on es van cursar els estudis presencials d’Interpretació de Llengua de Signes)

-Es paguen unes taxes públiques de 20€ per cada crèdit i 1,12€ d’assegurança (menors de 28) i 10€ a partir de 28 anys.

 

Es tracta de proves lliures i per tant no hi haurà tutories sobre els continguts dels crèdits. Més endavant s’informarà sobre el calendari concret de les proves de la 1a convocatòria.