Bases

Obertura de proposicions: El divendres 31/01/2020 a les 12:00h

Lloc: Sala FCT

S'ha obert el procediment per adjudicar el servei de neteja de l'Institut Salvador Seguí. 

Documentació relativa a aquest procediment:

Podeu consultar els plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques.

En relació amb l’Annex 8 del Plec de Prescripcions Tècniques, s’adjunta nou quadre d’hores i imports de licitació ja rectificats.