La Política de la Qualitat enunciada per la direcció de l’Institut Salvador Seguí és proporcionar als seus alumnes un servei educatiu i de promoció de les professions dels ensenyaments que imparteix, que compleixi amb els requisits establerts en el Projecte Educatiu de Centre i que tingui com a finalitat la millora contínua i la tendència a aconseguir l’excel·lència en el nostre servei i la satisfacció de les expectatives dels diferents grups d’interès com ara:

  • la satisfacció de les necessitats formatives del alumnes,
  • la garantia d’un servei educatiu que les famílies confien en trobar en el nostre centre,
  • la satisfacció de l’equip humà, empreses i institucions,
  • la millora de la qualitat humana de les persones que proporcionarà una millor convivència i desenvolupament social .

 

Per tant el nostre sistema de gestió de la Qualitat:

  • Cercarà un compromís per a la qualitat en tots els nivells de l’organització, fins que es converteixi en cultura pròpia d’aquesta.
  • Difondrà aquesta política de qualitat per tota l’organització, cercant evidències de que es acceptada i entesa.
  • Establirà uns objectius de la qualitat per a cada curs lectiu, i es farà un seguiment periòdic amb un sistema de revisió per tal d’ adaptar-los als canvis que es puguin produir a la societat i en funció dels resultats de las revisions del sistema i/o de canvis en els plantejaments inicials.
  • S’administrarà i s’assegurarà la disponibilitat dels recursos del centre per tal de proporcionar la infraestructura necessària per assolir els objectius de qualitat.
  • Analitzarà les capacitats de proveïdors i associats d’adaptar-se als objectius de qualitat plantejats pel centre.
  • Complirà amb els requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat educativa realitzada pel centre.