Missió:

Formar i qualificar professionals en competències tècniques i actitudinals que responguin  a les necessitats del sector laboral i que els permeti incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica, així com integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida atenent a les seves possibilitats individuals.

Visió:

Implementar un procés educatiu que ens permeti arribar a un nivell d’excel·lència amb voluntat d’innovació i millora contínua. Satisfer les expectatives de l’alumnat pel que fa a la formació, essent responsables tots els membres de la comunitat educativa amb el nostre compromís amb la qualitat.

Per tal d’aconseguir-ho es promou:

 1. Obertura a les innovacions educatives i tecnològiques, fomentant la formació i els programes d’innovació educativa
 2. Col·laboració amb les associacions professionals relacionades amb els sectors dels que s’imparteix docència
 3. Disseny de processos per a la requalificació́, acreditació i especialització dels estudiants i professionals per a millorar el seu accés al mercat laboral
 4. Impuls de la col·laboració entre els diversos sectors educatius de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social
 5. Obertura i participació en les activitats de caire cultural i social de la població
 6. Vetlla permanent per la millora de la qualitat dels nostres serveis educatius a partir de la creació d’equips de millora i fomentant el diàleg entre els membres de la comunitat educativa
 7. Creació d’un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la implicació del professorat en el projecte educatiu i la gestió de centre
 8. Foment de la participació, potenciant la coresponsabilitat i la implicació de la comunitat educativa en la presa de decisions
 9. Ús del català com a llengua de referència en tots els àmbits de la vida escolar
 10. Adquisició de competències professionals i lingüístiques a traves d’estades de mobilitat en empreses internacionals

Valors:

 1. La formació com a element fonamental del desenvolupament de la persona al llarg de la vida a nivell professional
 2. L’equitat, que garanteix la igualtat d’oportunitats efectiva entre homes i dones, essent la coeducació l’element cohesionador del nostre centre
 3. Un tractament de la diversitat que respecta el principi de no discriminació i d’inclusió educativa com a valors fonamentals
 4. La promoció de l’educació per a la prevenció de conflictes i l’aprenentatge de la convivència
 5. La defensa del pluralisme ideològic, basat en el respecte a un mateix i als altres, rebutjant el sectarisme i el dogmatisme i les actituds ofensives i discriminatòries en relació a les persones i les seves idees polítiques i religioses
 6. La defensa del respecte dels valors democràtics i dels drets humans. Treballem en defensa de la pau, la cooperació i la solidaritat
 7. El foment dels valors del treball, les competències transversals, el talent professional i la cultura emprenedora
 8. La promoció del respecte al medi ambient a través de la recollida selectiva de deixalles i de l’ús òptim dels recursos limitats