Tipus d'Ensenyament

  • Públic, presencial i DUAL (veure descripció final document)

Durada

  • 2 cursos
 

 

Família:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

 

  • Horari:Matí o tarda
  • Oferta:60 places
 

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

-          Programar, organitzar i avaluar les intervencions d'integració social

-          Organitzar i supervisar les activitats d'atenció a unitats de convivència

-          Entrenar l'assistit en l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social

 

Índex d'ocupació a Catalunya

  • La taxa d’inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estudis és del 59,2% (sumant el 39,9% dels que treballen i el 19,2% dels que estudien i treballen). Un 28,4% dels titulats segueixen estudiant i un 12,5% estaven buscant feina en el moment de l’enquesta.
 

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

-          Empreses del sector dels serveis a les persones

-          Empreses del sector dels serveis a la comunitat

-          Mediació comunitària

-          Inserció ocupacional i laboral

-          Promoció d'igualtat d'oportunitats.

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

-          Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social

-          Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos

-          Treballador/a familiar

-          Auxiliar de tutela

-          Tècnic/a d'integració social

-          Educador/a d'educació especial

-          Monitor/a de persones amb discapacitat

-          Tècnic/a de mobilitat bàsica

-          Mediador/a ocupacional i/o laboral

-          Mediador/a comunitari/ària

-          Mediador/a intercultural

-          Tècnic/a en ocupació amb suport

-          Tècnic/a d'acompanyament laboral

-          Monitor/a de rehabilitació psicosocial

 

Què estudiaràs?
Primer curs Segon curs
Context de la intervenció social - 4 h/set Inserció sociolaboral* - 6 h/set
Metodologia de la intervenció social - 4 h/set Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació - 4 h/set
Promoció de l’autonomia personal*  6 h/set Atenció a unitats de convivència*  - 5 h/set
Suport a la intervenció educativa  3 h/set Mediació comunitària*  4 h/set
Habilitats socials*  4 h/set Empresa i iniciativa emprenedora  2 h/set
Primers auxilis  2 h/set Projecte d’integració social  - 2 h/set
Formació i orientació laboral  3 h/set Formació en centres de treball  383 hores

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:
  • Educació infantil
  • Mediació comunicativa
  • Promoció d'igualtat de gènere
  • Animació Sociocultural i Turística

MODALITAT DUAL

Modalitat d’estudis en què la formació es realitza entre l’institut i l’empresa.

L’alumne, durant segon curs, redueix les hores de classe i passa a treballar a una empresa del sector.

Per a la formació a l’empresa, es disposa de dos referents: el tutor/a d’empresa que vetlla per l’alumne i el forma i el tutor/a de l’institut que es reuneix mensualment amb el tutor/a d’empresa per fer l’avaluació.

L’alumne es converteix, així, en aprenent: té una matrícula feta a l’institut i una beca per la que rep un sou proporcional a les hores de treball

En acabar obté, igual que els altres companys de classe, el títol de tècnic superior en Integració Social. 

 

 Descarregar PDF informatiu