Tipus d'Ensenyament

 • Públic, presencial i DUAL (veure descripció final document)

Durada

 • 2 cursos

 

Família:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

 • Horari:Tarda

  Oferta: 24 places de dual i 36 de presencial

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

 • Programar, dissenyar i dur a terme activitats d'intervenció educativa i d'atenció social amb els infants i les seves famílies

 • Utilitzar recursos i procediments per donar resposta a les necessitats dels infants i famílies que requereixin la participació d'altres professionals o serveis

 • Actuar davant contingències, transmetent seguretat i confiança

 • Avaluar el procés d'intervenció i els resultats obtinguts, gestionant la documentació associada i transmetent la informació requerida

 • Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a l'activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida

 • Mantenir relacions fluides amb els infants i les seves famílies, els membres del grup en què s'estigui integrat i amb altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presentin

 

Índex d'ocupació a Catalunya

La taxa d'inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estestudis és del 44,9% (sumant el 28% deldels que treballen i el 16,8% dels quque estudien i treballen). Un 39,1% deldels titulats segueixen estudiant i un 1616% estaven buscant feina en el momoment de l'enquesta.

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

 • En el sector de l'assistència social: en institucions i/o programes específics de treball

 • En el sector de l'educació no formal: activitats recreatives, de lleure, lúdiques o desenvolupament de programes específics

 • En el sector de la docència, en l'etapa d'educació infantil (llars d'infants)

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

 • Educador infantil

 • Animador infantil

 

Què estudiaràs? [tret dels altres fulls informatius]

Primer curs

Segon curs

Didàctica de l’educació infantil 7 h/set

Autonomia personal i de salut (Bloc 2) 2 h/set

Autonomia personal i de salut (Bloc 1) 2 h/set

Expressió i comunicació 6 h/set

El joc i la seva metodologia. 6 h/set

Intervenció en famílies i atenció a menors en risc social (Bloc 2) 2 h/set

Desenvolupament cognitiu i motor 5 h/set

Habilitats socials - 4 h/set

Desenvolupament socioafectiu 3 h/set

Formació i orientació laboral (Bloc 2) 2 h/set

Primers auxilis 2 h/set

Empresa i iniciativa emprenedora 2 h/set

Intervenció en famílies i atenció a menors en risc social (Bloc 1) 2 h/set

Projecte d’atenció a la infància 3 h/set

Formació i orientació laboral (Bloc 1) 1 h/set

 

Formació en centres de Treball 100 hores

 

 

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:

 • Animació sociocultural i turística

 • Integració social

 • Mediació comunicativa

 • Promoció d'igualtat de gènere

 

MODALITAT DUAL

Modalitat d’estudis en què la formació es realitza entre l’institut i l’empresa.

L’alumne, durant segon curs, redueix les hores de classe i passa a treballar a una empresa del sector.

Per a la formació a l’empresa, es disposa de dos referents: el tutor/a d’empresa que vetlla per l’alumne i el forma i el tutor/a de l’institut que es reuneix mensualment amb el tutor/a d’empresa per fer l’avaluació.

L’alumne es converteix, així, en aprenent: té una matrícula feta a l’institut i una beca per la que rep un sou proporcional a les hores de treball

En acabar obté, igual que els altres companys de classe, el títol de tècnic superior en Educació infantil.  

 

Descarrega PDF informatiu