Tipus d'Ensenyament

 • Públic i Presencial

Durada

 • 2 cursos
 

Família:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Horari i oferta

 • Horari:Matí
 • Oferta:30 places
 

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

 • Programar, dissenyar i dur a terme activitats d'intervenció educativa i d'atenció social amb els infants i les seves famílies
 • Utilitzar recursos i procediments per donar resposta a les necessitats dels infants i famílies que requereixin la participació d'altres professionals o serveis
 • Actuar davant contingències, transmetent seguretat i confiança
 • Avaluar el procés d'intervenció i els resultats obtinguts, gestionant la documentació associada i transmetent la informació requerida
 • Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a l'activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida
 • Mantenir relacions fluides amb els infants i les seves famílies, els membres del grup en què s'estigui integrat i amb altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presentin
 

Índex d'ocupació a Catalunya:

La taxa d'inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estudis és del 44,9% (sumant el 28% dels que treballen i el 16,8% dels que estudien i treballen). Un 39,1% dels titulats segueixen estudiant i un 16% estaven buscant feina en el moment de l'enquesta.
 

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

-     En el sector de l'assistència social: en institucions i/o programes específics de treball

-     En el sector de l'educació no formal: activitats recreatives, de lleure, lúdiques o desenvolupament de programes específics

-     En el sector de la docència, en l'etapa d'educació infantil (llars d'infants)

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

-          Educador infantil

-          Animador infantil

 

Què estudiaràs?
Primer curs Segon curs
Didàctica de l’educació infantil.  - 7 h/set Expressió i comunicació - 6 h/set
Autonomia personal i de salut - 4 h/set Intervenció en famílies i atenció a menors en risc social  - 4 h/set
El joc i la seva metodologia.  6 h/set Habilitats socials - 4 h/set
Desenvolupament cognitiu i motor  5 h/set Primers auxilis - 2 h/set
Desenvolupament socioafectiu  3 h/set Empresa i iniciativa emprenedora  2 h/set
Formació i orientació laboral  3 h/set Projecte d’atenció a la infància  3 h/set
  Formació en centres de Treball  - 383 hores

 

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:

 • Animació sociocultural i turística
 • Integració social
 • Mediació comunicativa
 • Promoció d'igualtat de gènere

Currículum

Descarregar PDF informatiu