Tipus d'Ensenyament

  • Públic i Presencial

Durada

  • 2 cursos
 

Família:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Horari i oferta

  • Horari:Matí
  • Oferta:30 places
 

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

-          Elaborar projectes d'intervenció sociocultural a partir de la informació obtinguda del context i les persones destinatàries incorporant la perspectiva de gènere

-          Dissenyar espais, estratègies i materials de promoció i difusió de projectes d'intervenció sociocultural, aplicant els avenços tecnològics de l'àmbit de la comunicació

-          Organitzar departaments, programes i activitats d'animació sociocultural i turística gestionant la documentació i els recursos així com el finançament i el control del pressupost assignat

-          Crear, dinamitzar i supervisar equips de monitors/es en projectes d'intervenció sociocultural, organitzant-los en funció de les activitats

-          Dissenyar, implementar i avaluar activitats lúdiques, culturals i fisicorecreatives seleccionant les estratègies metodològiques, organitzant els recursos i manejant els equips i mitjans tècnics necessaris per al seu desenvolupament

-          Organitzar i gestionar els serveis d'informació juvenil, realitzant activitats d'orientació, informació i dinamització que atenguin les necessitats i demandes de les persones d'aquest sector de població

-          Dissenyar, implementar i avaluar activitats socioeducatives dirigides a la població juvenil, afavorint la igualtat d'oportunitats i aplicant els principis de l'educació no formal

-          Dinamitzar grups aplicant tècniques participatives i de dinamització, gestionant els conflictes i promovent el respecte i la solidaritat

-          Aplicar els protocols establerts en matèria de primers auxilis en situacions d'accident o emergència

 

 

Índex d'ocupació a Catalunya

La taxa d’inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estudis és del 43,1% (sumant el 19,6% dels que treballen i el 23,5% dels que estudien i treballen). Un 33,3% dels titulats segueixen estudiant i un 23,5% estaven buscant feina en el moment de l’enquesta.

 

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

-          Sector de serveis a la comunitat, desenvolupament comunitari i informació juvenil

-          Sector dels serveis culturals, de lectura i informació, de tecnologies de la informació i la comunicació, i de recursos i productes culturals diversos

-          Sector de serveis turístics, del lleure i temps lliure, d’activitats lúdiques i esportives, mediambientals i d’aire lliure

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

-          Coordinador/a i director/a d’activitats del lleure infantil i juvenil

-          Coordinador/a i director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d’aules de cases de joventut i d’escoles de natura

-          Animador/a sociocultural

-          Dinamitzador/a comunitari/ària

-          Assessor/a del sector associatiu

-          Tècnic/a comunitari/ària

-          Tècnic/a de serveis culturals

-          Tècnic/a en informació juvenil

-          Animador/a d’hotels; de vetllades i espectacles, o d’activitats recreatives a l’aire lliure en complexos turístics

-          Cap de departament d’animació turística

Què estudiaràs?
Primer curs Segon curs
Primers auxilis  - 2h/set Animació i gestió cultural. - 6h/set
Context de l'animació sociocultural - 4h/set Desenvolupament comunitari.   5h/set
Activitats d'oci i temps lliure  - 6h/set Intervenció socioeducativa amb joves. -  3h/set
 Dinamització de grups - 4h/set Anglès.  - 3h/set
Informació juvenil  - 2h/set Projecte d'animació sociocultural i turística  -2h/set
Formació i orientació laboral.  3h/set Animació turística  - 4h/set
Metodologia de la intervenció social. - 4h/set Empresa i iniciativa emprenedora. - 2h/set
  Formació en centres de treball - 2h/set

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:
  • Educació infantil
  • Integració social
  • Mediació comunicativa
  • Promoció d'igualtat de gènere

 

 

Descarregar PDF informatiu