Tipus d'Ensenyament

 • Públic i Presencial

Durada

 • 2 cursos
 

 

Família:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Horari i oferta

 • Horari:Matí o tarda
 • Oferta:65 places
 

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

 • Realitzar les tasques d'higiene personal i vestit de les persones en situació de dependència, aportant l'ajuda necessària, afavorint al màxim la seva autonomia en les activitats de la vida diària i mantenint cap a ells una actitud de respecte i professionalitat
 • Organitzar la intervenció relativa a l'alimentació supervisant els menús, preparant els aliments i administrant-los quan sigui necessari
 • Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili garantint les condicions d'habitabilitat, higiene i ordre i, si s'escau, tramitant la documentació pertinent
 • Realitzar les intervencions relacionades amb l'estat físic de les persones en situació de dependència
 • Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació
 • Donar resposta a situacions d'emergència i risc per a la salut en el desenvolupament de la seva activitat professional aplicant tècniques de primers auxilis
 • Implementar intervencions de suport psicosocial emprant ajudes tècniques, suports de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació
 • Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i desenvolupament de les habilitats d'autonomia personal i social de les persones en situació de dependència emprant ajudes tècniques i de comunicació
 • Realitzar tasques d'acompanyament i assistència personal respectant les directrius del Pla Individual de Vida Independent i les decisions de la persona usuària
 

Índex d'ocupació a Catalunya

 • Un 46,8% dels titulats segueixen estudiant 9 mesos després de la finalització dels estudis; la taxa d’inserció laboral del cicle és del 44% (sumant el 23,9% dels que treballen i el 20,1% dels que estudien i treballen), i un 9,2% estaven buscant feina en el moment de l’enquesta.
 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

-          Centres residencials de persones grans o amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials

-          Pisos tutelats

-          Centres de dia

-          Centres de rehabilitació

-          Centres d’oci i temps de lleure

-          Centres d’inserció ocupacional de persones amb discapacitat

-          Serveis d’atenció a domicili i domicilis particulars

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

-     Assistent/a de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis

-     Governant/a i subgovernant/a de persones en situació de dependència en institucions

-     Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat

-     Auxiliar d’ajuda a domicili

-     Assistent/a d’atenció domiciliària

-     Treballador/a familiar

-     Auxiliar d’educació especial

-     Assistent/a personal

-     Teleoperador/a de teleassistència

 

Què estudiaràs?
Primer curs Segon curs
Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència - 4 h/set Atenció i suport psicosocial  - 2 h/set
Atenció sanitària  - 6 h/set Teleassistència  - 2 h/set
Atenció higiènica - 2h/set Suport domiciliari - 6 h/set
Atenció i suport psicosocial - 5 h/set Suport a la comunicació - 2 h/set
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència - 5 h/set Destreses socials - 3 h/set
Primers auxilis - 2 h/set Empresa i iniciativa emprenedora  2 h/set
Formació i orientació laboral  - 3 h/set Anglès tècnic  3 h/set
  Síntesis  2 h/set
  Formació en centres de treball  383 hores

Correspondència amb cicles de grau superior

Aquests estudis formen part del mateix itinerari que els següents cicles de grau superior:
 • Animació sociocultural i turística
 • Educació infantil
 • Integració social
 • Mediació comunicativa
 • Promoció d'igualtat de gènere

 

Descarregar PDF informatiu