Tipus d'Ensenyament

 • Públic i Presencial

Durada

 • 2 cursos

Família:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

 • Horari:Tarda

 • Oferta:30 places

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

 • Elaboració de programes d'integració social de persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla

 • Disseny de pautes d'actuació en els programes d'intervenció

 • Assessorament a individus, col·lectius i institucions sobre les persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva i de comunicació

 • Comunicació en llengua de signes espanyola amb les persones que siguin usuàries d'aquesta llengua

 • Promoció de la comunicació de les persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla

 • Acompanyament a les persones sordcegues

 • Organització i implementació de programes d'intervenció comunicativa, educatius, formatius i d'integració social per a persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla

 • Intervencions dirigides a prevenir i pal•liar situacions d'aïllament comunicatiu en les persones sordes

 • Avaluació de programes de comunicació i integració social

 • Aplicació de protocols establerts en matèria de primers auxilis en situacions d'accident o emergència

Índex d'ocupació a Catalunya

Sense informació per tractar-se d’un cicle de nova implantació

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

 • Sector dels serveis a les persones sordes, sordcegues, amb discapacitat auditiva i amb dificultats de comunicació que siguin usuàries de la llengua de signes espanyola.

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

 • Agent de desenvolupament de la comunitat sorda

 • Tècnic en promoció, atenció i formació a persones sordes

 • Agent dinamitzador de la comunitat sorda

 • Mediador social de la comunitat sorda

 • Agent de desenvolupament de la comunitat sordcega

 • Agent dinamitzador de la comunitat sordcega

 • Mediador de persones sordcegues

 • Assistent de persones sordcegues

 • Mediador de persones amb dificultats de comunicació

 

Què estudiaràs?

Primer curs

Segon curs

Metodologia de la integració social i personal amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla - 4 h/set

Intervenció socioeducativa amb persones sordcegues* 4 h/set

Sensibilització social i participació 3 h/set

Llengua de signes* 2 h/set

Context de la mediació comunicativa amb persones sordcegues - 4 h/set

Àmbits d’aplicació de la llengua de signes* 4 h/set

Llengua de signes* - 6h/set

Tècniques d’intervenció comunicativa* 4 h/set

Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació* - 4h/set

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació - 4 h/set

Habilitats socials* 4 h/set

Primers auxilis 2 h/set

 Formació i orientació laboral - 2 h/set

Empresa i iniciativa emprenedora - 2 h/set

 

Projecte de mediació comunicativa* -2 h/set

  Formació en centres de treball - 317 hores

 

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:

 • Educació Infantil

 • Integració social

 • Promoció d'igualtat de gènere

 • Animació Sociocultural i Turística

 

 

Descarregar pdf informatiu