L’institut Salvador Seguí imparteix la modalitat de formació dual.

La Formació Professional dual és una formació en alternança. L'alumnat fa part de la formació al centre educatiu a part a una empresa. S'estableix, per tant, un acord de formació entre l'empresa, l'alumne i el centre.

El centre educatiu i l'empresa dissenyen, atenent a les activitats que es faran a l'empresa, l'itinerari formatiu de l'alumnat. durant el període de formació, l'alumne realitza la seva jornada entre l'empresa i l'institut. Generalment, es procura que es realitzin unes 20 hores setmanals a l'empresa.

Per formalitzar l'acord de la formació entre alumne, institut i empresa es signa un conveni de col.laboració entre l'institut i l'empresa es signa un conveni de col.laboració entre l'institut i l'empresa i o bé una beca de formació o bé un contracte d'aprenentatge entre l'alumne i l'empresa.

Actualment, el centre està realitzant FP dual en els cicles següents: Educació infantil i Integració Social.

Per a més informació:

https://projectes.xtec.cat/fpdual/