La participació a la classe. Els delegats

Tal i com queda especificat als Drets i Deures dels alumnes, tots els alumnes tenen dret a participar en la gestió del Centre, en especial en allò que fa referència a la seva classe. Aquesta participació es canalitza per diversos medis. En primer lloc, la mateixa classe queda constituïda en assemblea durant les hores de tutoria previstes per aquest fi. En aquesta assemblea l'alumne/a pot donar a conèixer la seva opinió sobre el funcionament del curs, tant en els aspectes con vivencials (relació entre els companys i amb el professorat, propostes d'activitats...) com acadèmics (suggeriments per millorar el treball a la classe).

Aquesta assemblea vota, a principis de curs, el delegat del curs. Les seves funcions són:

- Són els portaveus en tot moment de l'opinió dels seus companys i companyes i de la defensa dels seus drets.

- Són els responsables de canalitzar les propostes del grup i adreçar-les al tutor/a.

- Són els responsables legals del seu curs.

- Són els representants en les Juntes d'Avaluació.

- Parlen, si convé, en defensa del seu col·lectiu amb el professorat que els fa classe.

- Representen el seu col·lectiu en qualsevol acte que calgui.

 

Un altra via de participació és l'Associació d'Alumnes. Les seves funcions s'orienten, especialment, a la dinamització de la vida escolar mitjançant activitats diverses: grups de solidaritat, grups de música, grups de cinema, grup de revista... I altres suggeriments que portin a fer més participativa la vida del centre.

La tercera via de participació ens porta al Consell Escolar. Ja abans hem parlat d’ells. Entre tots els alumnes s'elegeixen aquells que els representaran al Consell Escolar. Aquests tenen el deure de dur al Consell aquells suggeriments o queixes que, havent seguit el procés normal, no han estat resoltes satisfactòriament.

 

Normes per l'entrada i la sortida

No hi ha una hora fixa d’entrada per a tots els grups. Cada grup, depenent del seu horari i del total d’hores lectives a la setmana, entra a una hora diferent. Cal estar atent a l’horari del grup.

Els alumnes de grau mitjà no poden marxar del centre, sense autorització, quan per absència d’un professor queden sense classe.

La Direcció del centre ha d’autoritzar la sortida mitjançant un full que ha de retornar al centre signat pels pares.

L'alumne/a que surti del Centre en hores de classe, sense coneixement del professorat, està infringint la normativa, per la qual cosa la direcció del Centre no es responsabilitza del que li pugui passar, i pot ser sancionat amb una falta lleu

El control de l'assistència d'alumnat d'aquest Centre es fa diàriament. El Tutor/a, en cas de faltes, ho comunicarà als pares o al mateix alumne si aquest és major d’edat, segons normativa de Reglament de Règim Intern.

Els alumnes menors d'edat no poden sortir del recinte escolar durant els períodes d'esbarjo, excepte amb AUTORITZACIÓ EXPRESSA DELS PARES, que us serà lliurada a principis de curs perquè la signen els vostres pares/tutors . Us recordem que durant aquest període ni la Direcció ni el professorat no en té atribuïda la responsabilitat.

 

L'assistència a classe de l'alumnat

L'assistència dels alumnes a classe i a activitats complementàries és obligatòria a l'ensenyament oficial i es controlarà mitjançant control informàtic

A l'informe de cada avaluació, quedaran reflectides les faltes d’assistència. Per poder ser avaluat positivament, cal assistir al 70 % del total d’hores d’un crèdit o unitat formativa.

Si l’alumne no arriba al 70 % d’assistència haurà de recuperar el crèdit a l’avaluació extraordinària.

En cas de faltes d’assistència continuades s’aplicarà el Reglament de Règim Intern

Les faltes d’assistència poden ser motiu de baixa del Centre. Consulteu el RRI .

 

Sobre la disciplina

Tota acció contraria a les normes de convivència serà sancionades segons estableix el Reglament de Règim Intern (R.R.I.) Podeu consultar aquest reglament a ISOTools

Està prohibit l’utilització del telèfon mòbil dins de l’horari de classe i les hores de treball a la biblioteca.

El Centre posa a disposició dels alumnes armariets per poder guardar tot el material de pràctiques, del qual no se’n fa responsable.

 

Normes de la biblioteca

La biblioteca és un espai de lectura i treball per a tota la comunitat escolar que disposa de llibres i revistes especialitzats en l’àmbit dels diversos cicles professionals que s’ensenyen al centre; a més d’altres més generals de consulta i divulgació com ara enciclopèdies, diccionaris i un bon fons de literatura catalana i castellana.

A la biblioteca trobareu assessorament per part del servei tècnic: dues persones treballant en torn de matí i tarda per assegurar l’obertura el màxim d’hores possibles.

La biblioteca ofereix un servei de préstec per a l’alumnat, professorat i personal de serveis i administració. Cal fer-se el carnet de biblioteca, que és gratuït, adreçant-vos a l’equip tècnic.

També disposa de 14 ordinadors, connectats a Internet per tal de facilitar la consulta i l’elaboració de treballs, amb el programari més habitual en l’àmbit acadèmic. Com a la resta del centre, també hi ha xarxa wiffi.

L’ús de la biblioteca pot ser individual o en petits grups de treball. Donat la diversitat de necessitats, és imprescindible mantenir un bon clima de treball que permeti tant l’estudi i la concentració per a aquells que així ho necessitin; com el treball en petits grups. La convivència és un esforç de tots.

Seguiu, en tot cas, les indicacions del professorat de guàrdia de la biblioteca i les observacions de les tècniques del servei.

El responsable del servei de biblioteca és la Coordinació d’activitats, a qui podeu adreçar els vostres suggeriments: Elisenda Giner. També trobareu fulls de suggeriments i una bústia on deixar-los darrera la porta d’entrada de la biblioteca.