Tipus d'Ensenyament

 • Públic, presencial i DUAL (veure descripció final document)

Durada

 • 2 cursos

 

Família:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

 • Horari:Tarda

  Oferta: 24 places de dual i 36 de presencial

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

 • Programar, dissenyar i dur a terme activitats d'intervenció educativa i d'atenció social amb els infants i les seves famílies

 • Utilitzar recursos i procediments per donar resposta a les necessitats dels infants i famílies que requereixin la participació d'altres professionals o serveis

 • Actuar davant contingències, transmetent seguretat i confiança

 • Avaluar el procés d'intervenció i els resultats obtinguts, gestionant la documentació associada i transmetent la informació requerida

 • Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a l'activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida

 • Mantenir relacions fluides amb els infants i les seves famílies, els membres del grup en què s'estigui integrat i amb altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presentin

 

Índex d'ocupació a Catalunya

La taxa d'inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estestudis és del 44,9% (sumant el 28% deldels que treballen i el 16,8% dels quque estudien i treballen). Un 39,1% deldels titulats segueixen estudiant i un 1616% estaven buscant feina en el momoment de l'enquesta.

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

 • En el sector de l'assistència social: en institucions i/o programes específics de treball

 • En el sector de l'educació no formal: activitats recreatives, de lleure, lúdiques o desenvolupament de programes específics

 • En el sector de la docència, en l'etapa d'educació infantil (llars d'infants)

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

 • Educador infantil

 • Animador infantil

 

Què estudiaràs? [tret dels altres fulls informatius]

Primer curs

Segon curs

Didàctica de l’educació infantil 7 h/set

Autonomia personal i de salut (Bloc 2) 2 h/set

Autonomia personal i de salut (Bloc 1) 2 h/set

Expressió i comunicació 6 h/set

El joc i la seva metodologia. 6 h/set

Intervenció en famílies i atenció a menors en risc social (Bloc 2) 2 h/set

Desenvolupament cognitiu i motor 5 h/set

Habilitats socials - 4 h/set

Desenvolupament socioafectiu 3 h/set

Formació i orientació laboral (Bloc 2) 2 h/set

Primers auxilis 2 h/set

Empresa i iniciativa emprenedora 2 h/set

Intervenció en famílies i atenció a menors en risc social (Bloc 1) 2 h/set

Projecte d’atenció a la infància 3 h/set

Formació i orientació laboral (Bloc 1) 1 h/set

 

Formació en centres de Treball 100 hores

 

 

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:

 • Animació sociocultural i turística

 • Integració social

 • Mediació comunicativa

 • Promoció d'igualtat de gènere

 

MODALITAT DUAL

Modalitat d’estudis en què la formació es realitza entre l’institut i l’empresa.

L’alumne, durant segon curs, redueix les hores de classe i passa a treballar a una empresa del sector.

Per a la formació a l’empresa, es disposa de dos referents: el tutor/a d’empresa que vetlla per l’alumne i el forma i el tutor/a de l’institut que es reuneix mensualment amb el tutor/a d’empresa per fer l’avaluació.

L’alumne es converteix, així, en aprenent: té una matrícula feta a l’institut i una beca per la que rep un sou proporcional a les hores de treball

En acabar obté, igual que els altres companys de classe, el títol de tècnic superior en Educació infantil.  

 

Descarrega PDF informatiu

Tipus d'Ensenyament

 • Públic i Presencial

Durada

 • 2 cursos

Família:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

 • Horari:Tarda

 • Oferta:30 places

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

 • Elaboració de programes d'integració social de persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla

 • Disseny de pautes d'actuació en els programes d'intervenció

 • Assessorament a individus, col·lectius i institucions sobre les persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva i de comunicació

 • Comunicació en llengua de signes espanyola amb les persones que siguin usuàries d'aquesta llengua

 • Promoció de la comunicació de les persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla

 • Acompanyament a les persones sordcegues

 • Organització i implementació de programes d'intervenció comunicativa, educatius, formatius i d'integració social per a persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla

 • Intervencions dirigides a prevenir i pal•liar situacions d'aïllament comunicatiu en les persones sordes

 • Avaluació de programes de comunicació i integració social

 • Aplicació de protocols establerts en matèria de primers auxilis en situacions d'accident o emergència

Índex d'ocupació a Catalunya

Sense informació per tractar-se d’un cicle de nova implantació

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

 • Sector dels serveis a les persones sordes, sordcegues, amb discapacitat auditiva i amb dificultats de comunicació que siguin usuàries de la llengua de signes espanyola.

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

 • Agent de desenvolupament de la comunitat sorda

 • Tècnic en promoció, atenció i formació a persones sordes

 • Agent dinamitzador de la comunitat sorda

 • Mediador social de la comunitat sorda

 • Agent de desenvolupament de la comunitat sordcega

 • Agent dinamitzador de la comunitat sordcega

 • Mediador de persones sordcegues

 • Assistent de persones sordcegues

 • Mediador de persones amb dificultats de comunicació

 

Què estudiaràs?

Primer curs

Segon curs

Metodologia de la integració social i personal amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla - 4 h/set

Intervenció socioeducativa amb persones sordcegues* 4 h/set

Sensibilització social i participació 3 h/set

Llengua de signes* 2 h/set

Context de la mediació comunicativa amb persones sordcegues - 4 h/set

Àmbits d’aplicació de la llengua de signes* 4 h/set

Llengua de signes* - 6h/set

Tècniques d’intervenció comunicativa* 4 h/set

Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació* - 4h/set

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació - 4 h/set

Habilitats socials* 4 h/set

Primers auxilis 2 h/set

 Formació i orientació laboral - 2 h/set

Empresa i iniciativa emprenedora - 2 h/set

 

Projecte de mediació comunicativa* -2 h/set

  Formació en centres de treball - 317 hores

 

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:

 • Educació Infantil

 • Integració social

 • Promoció d'igualtat de gènere

 • Animació Sociocultural i Turística

 

 

Descarregar pdf informatiu

 

 

 

 

Tipus d'Ensenyament

 • Públic i Presencial

Durada

 • 2 cursos
 

Família:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Horari i oferta

 • Horari:Matí
 • Oferta:30 places
 

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

-          Elaborar projectes d'intervenció sociocultural a partir de la informació obtinguda del context i les persones destinatàries incorporant la perspectiva de gènere

-          Dissenyar espais, estratègies i materials de promoció i difusió de projectes d'intervenció sociocultural, aplicant els avenços tecnològics de l'àmbit de la comunicació

-          Organitzar departaments, programes i activitats d'animació sociocultural i turística gestionant la documentació i els recursos així com el finançament i el control del pressupost assignat

-          Crear, dinamitzar i supervisar equips de monitors/es en projectes d'intervenció sociocultural, organitzant-los en funció de les activitats

-          Dissenyar, implementar i avaluar activitats lúdiques, culturals i fisicorecreatives seleccionant les estratègies metodològiques, organitzant els recursos i manejant els equips i mitjans tècnics necessaris per al seu desenvolupament

-          Organitzar i gestionar els serveis d'informació juvenil, realitzant activitats d'orientació, informació i dinamització que atenguin les necessitats i demandes de les persones d'aquest sector de població

-          Dissenyar, implementar i avaluar activitats socioeducatives dirigides a la població juvenil, afavorint la igualtat d'oportunitats i aplicant els principis de l'educació no formal

-          Dinamitzar grups aplicant tècniques participatives i de dinamització, gestionant els conflictes i promovent el respecte i la solidaritat

-          Aplicar els protocols establerts en matèria de primers auxilis en situacions d'accident o emergència

 

 

Índex d'ocupació a Catalunya

La taxa d’inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estudis és del 43,1% (sumant el 19,6% dels que treballen i el 23,5% dels que estudien i treballen). Un 33,3% dels titulats segueixen estudiant i un 23,5% estaven buscant feina en el moment de l’enquesta.

 

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

-          Sector de serveis a la comunitat, desenvolupament comunitari i informació juvenil

-          Sector dels serveis culturals, de lectura i informació, de tecnologies de la informació i la comunicació, i de recursos i productes culturals diversos

-          Sector de serveis turístics, del lleure i temps lliure, d’activitats lúdiques i esportives, mediambientals i d’aire lliure

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

-          Coordinador/a i director/a d’activitats del lleure infantil i juvenil

-          Coordinador/a i director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d’aules de cases de joventut i d’escoles de natura

-          Animador/a sociocultural

-          Dinamitzador/a comunitari/ària

-          Assessor/a del sector associatiu

-          Tècnic/a comunitari/ària

-          Tècnic/a de serveis culturals

-          Tècnic/a en informació juvenil

-          Animador/a d’hotels; de vetllades i espectacles, o d’activitats recreatives a l’aire lliure en complexos turístics

-          Cap de departament d’animació turística

Què estudiaràs?
Primer curs Segon curs
Primers auxilis  - 2h/set Animació i gestió cultural. - 6h/set
Context de l'animació sociocultural - 4h/set Desenvolupament comunitari.   5h/set
Activitats d'oci i temps lliure  - 6h/set Intervenció socioeducativa amb joves. -  3h/set
 Dinamització de grups - 4h/set Anglès.  - 3h/set
Informació juvenil  - 2h/set Projecte d'animació sociocultural i turística  -2h/set
Formació i orientació laboral.  3h/set Animació turística  - 4h/set
Metodologia de la intervenció social. - 4h/set Empresa i iniciativa emprenedora. - 2h/set
  Formació en centres de treball - 2h/set

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:
 • Educació infantil
 • Integració social
 • Mediació comunicativa
 • Promoció d'igualtat de gènere

 

 

Descarregar PDF informatiu

 

Tipus d'Ensenyament

 • Públic i Presencial

Durada

 • 2 cursos
 

Família:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Horari i oferta

 • Horari:Matí
 • Oferta:30 places
 

Competència professional

En acabar els estudis, els graduats han de ser capaços de:

 • Programar, dissenyar i dur a terme activitats d'intervenció educativa i d'atenció social amb els infants i les seves famílies
 • Utilitzar recursos i procediments per donar resposta a les necessitats dels infants i famílies que requereixin la participació d'altres professionals o serveis
 • Actuar davant contingències, transmetent seguretat i confiança
 • Avaluar el procés d'intervenció i els resultats obtinguts, gestionant la documentació associada i transmetent la informació requerida
 • Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a l'activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida
 • Mantenir relacions fluides amb els infants i les seves famílies, els membres del grup en què s'estigui integrat i amb altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a conflictes que es presentin
 

Índex d'ocupació a Catalunya:

La taxa d'inserció laboral del cicle 9 mesos després de la finalització dels estudis és del 44,9% (sumant el 28% dels que treballen i el 16,8% dels que estudien i treballen). Un 39,1% dels titulats segueixen estudiant i un 16% estaven buscant feina en el moment de l'enquesta.
 

 

Àrees de treball

Principals ocupacions

Els titulats podran exercir la seva tasca professional en els següents àmbits:

-     En el sector de l'assistència social: en institucions i/o programes específics de treball

-     En el sector de l'educació no formal: activitats recreatives, de lleure, lúdiques o desenvolupament de programes específics

-     En el sector de la docència, en l'etapa d'educació infantil (llars d'infants)

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

-          Educador infantil

-          Animador infantil

 

Què estudiaràs?
Primer curs Segon curs
Didàctica de l’educació infantil.  - 7 h/set Expressió i comunicació - 6 h/set
Autonomia personal i de salut - 4 h/set Intervenció en famílies i atenció a menors en risc social  - 4 h/set
El joc i la seva metodologia.  6 h/set Habilitats socials - 4 h/set
Desenvolupament cognitiu i motor  5 h/set Primers auxilis - 2 h/set
Desenvolupament socioafectiu  3 h/set Empresa i iniciativa emprenedora  2 h/set
Formació i orientació laboral  3 h/set Projecte d’atenció a la infància  3 h/set
  Formació en centres de Treball  - 383 hores

 

Accés als estudis universitaris:

Les universitats convaliden crèdits universitaris per haver cursat un cicle formatiu de grau superior. Podeu trobar informació a www.xtec.es/fp

 

Altres cicles d’aquesta família professional:

 • Animació sociocultural i turística
 • Integració social
 • Mediació comunicativa
 • Promoció d'igualtat de gènere

Currículum

Descarregar PDF informatiu

Atenció! El web www.salvadorsegui.net utilitza galetes. Si no canvieu la configuració del navegador, n'accepteu el seu ús.

Més informació

Accepto

Per què utilitzem galetes ("cookies")?

Una galeta és un fitxer de mida molt petita que es descarrega al teu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre d'altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l'usuari. 

Les galetes que utilitzem al web www.salvadorsegui.net són estrictament necessàries perquè la pàgina funcioni bé i d'altres serveixen per millorar el rendiment i la teva experiència com a usuari. 

Les galetes serveixen per:

 • Recordar els teus detalls d'inici de sessió.
 • Garantir la teva seguretat quan inicies sessió.
 • Garantir que l'aspecte de la pàgina web és coherent.
 • Millorar el funcionament del lloc web reduint el temps que triguen a carregar-se les pàgines que visites.
 • Millorar l'experiència de l'usuari.
 • Poder compartir i fer clic a "m'agrada".

Si no habilites les galetes, algunes funcions i pàgines no funcionaran bé.

Si vols esborrar les galetes que tens a l'ordinador, fes clic a "Ajuda" del menú del navegador per veure les instruccions. 

Durant quant de temps es guarden les galetes?

Moltes galetes són temporals i desapareixeran quan acabis la sessió (quan tanquis el navegador). Altres galetes són "permanents", el que significa que quedaran guardades a l'ordinador durant un temps.